Cơ cấu tổ chức

 • Hứa Thị Bích Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0966558108
  • Email:
   thinh.htbt@gmail.com
 • Hoàng Văn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   0915693171
  • Email:
   anhyte070784@gmail.com
 • Mạc Văn Dưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   duong91thls@gmail.com Giáo viên buổi 2
 • Đinh Thị Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   Chamdinh82@gmail.com GV Mỹ thuật
 • Đặng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01696285503
  • Email:
   dthhoathuong69@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   tranthihuyen040189@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B
 • NGUYỄN THANH TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   thungtung88vh@gmail.com Giáo viên thể chất
 • Nông Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   nonghuevh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C
 • MÔNG THỊ THU THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   mongthuytn@gmail.com giáo viên chủ nhiệm lớp 2A
 • PHẠM THANH THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   phamthanhthuythvh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A
 • Nguyễn Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   hangngathvh2@gmail.com Giáo viên buổi 2