Tổ chuyên môn 1

 • Đinh Thị Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   Chamdinh82@gmail.com GV Mỹ thuật
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   tranthihuyen040189@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B
 • NGUYỄN THANH TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   thungtung88vh@gmail.com Giáo viên thể chất
 • Nông Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   nonghuevh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C
 • MÔNG THỊ THU THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   mongthuytn@gmail.com giáo viên chủ nhiệm lớp 2A
 • PHẠM THANH THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   phamthanhthuythvh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A
 • Nguyễn Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   hangngathvh2@gmail.com Giáo viên buổi 2
 • Ninh Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
 • Nguyễn Thị Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   kimxuyenbk@gmail.com Giáo viên buổi 2
 • Ma Thị Ban
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   mathiban85@gmail.com01695310794 GV buổi 2 khối 1
 • HOÀNG MINH THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   hoangthutn73@gmail.com GV Chủ nhiệm lớp 1D
 • CHU THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   chuhuong78@gmail.com GV Âm nhạc