Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm học, ngày 26/3/2021, Trường Tiểu học số 2 Vân Hán tổ chức chuyên đề chuyên môn tổ 1, tổ 2, tổ 3.

       Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm học, ngày 26/3/2021, Trường Tiểu học số 2 Vân Hán tổ chức chuyên đề chuyên môn tổ 1, tổ 2, tổ 3. Chuyên đề là một hoạt động thường xuyên trong nhà trường nhằm bồi dưỡng và nâng cao phương pháp dạy học cho giáo viên. Qua chuyên đề các đồng chí giáo viên 9 môn được nhắc lại và bồi dưỡng thêm về phương pháp giảng dạy để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề: