An toàn giao thông là nhiệm vụ của mỗi người dân đều phải thực hiện khi tham gia giao thông. Đó cũng là khẩu hiệu mà ta thường gặp ở nhiều nơi: Từ đường phố, tờ báo, những bản tin ...