Thực hiện công văn số 2968/SGDĐT-GDTH ngày 31/12/2021 của SGDĐT về việc tổ chức tập huấn trực tuyến tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2, phòng GDĐT hướng dẫn tham gia tập huấn với nội dung như sau:

      Nghiên cứu tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu hướng dẫn giảng dạy của giáo viên lớp 1, lớp 2 và dạy minh họa.

Hình ảnh minh họa của buổi tập huấn: